NEWS UPDATE    


 
 
  Strona Główna  
  Aktualności  
  Spółka  
  Usługi  
  Praca  
  Bezpieczeństwo danych  
 

     
 

Bezpieczeństwo danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako GDPR),

informuję, iż:

1.    Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni,  E-mail: office@doehle-mse.com, tel. +48 586606099, jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia (Nr 909) i jest administratorem danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

Radosław Stefaniak

E-mail: rodo@apmar.org.pl

tel. +48 697-054-648


2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim,  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)). Wysłanie aplikacji na nasz E-mail : work@doehle-mse.com i podanie danych osobowych jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy. Dane osobowe takie jak:  nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje dotyczące  poprzedniego zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą zbierane i używane do kontaktu z  osobą poszukującą pracy.

3.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.    W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o., przetwarzane są  dane osobowe określone w „ Seafarer  application”, dane Marynarskiej Umowy o Pracę, nazwa armatora, nazwa i przynależność statku, na którym praca jest wykonywana (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c));

5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a dane wskazane w pkt. 4 powyżej przez okres działania Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. jako agencji zatrudnienia świadczącej usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach.

6.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych;

7.    Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. ujawnia dane osobowe:
a)    osobie, której dane dotyczą;
b)    przedsiębiorstwom morskim poszukujących pracowników
c)    podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu tj.:

  • firma hostingowa ,
  • przedsiębiorstwa kurierskie ,
  • Poczta Polska,
  • agenci portowi statków,
  • przedsiębiorstwa usług opieki medycznej
  • hotele
  • firmy świadczące usługi ochrony i BHP,

8.    Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. udostępnia dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za jej pośrednictwem, właściwym organom administracji morskiej  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9.    Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy GDPR art. 45, 3. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie zgody podmiotu danych, wyrażonej po informacji o możliwych zagrożeniach takich transferów dla podmiotu danych z powodu braku odpowiednich decyzji i odpowiednich zabezpieczeń (GDPR;  art.49, 1. a)).  

10.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie;

11.    Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).

 

 

 

 

      Contact

      Dohle Marine Services Europe
      Batorego 28-32 Str., 1st floor
      81-366 Gdynia, Poland
      Tel: +48 58 660 6099
      Fax: +48 58 660 5770
      e-mail:
office@doehle-mse.com